پل و تقاطع غیر همسطح

پل و تقاطع غیر هم سطح

پل جمهوری اسلامی (قم) پل جمهوری اسلامی (قم)
پل جمهوری اسلامی (قم)

این پروژه بصورت EPC (از مهندسی تا ساخت )انجام شده است. طول کل پل 1.65 کیلومتر با سه خط عبوری در دو مسیر و با 9 رمپ و لوپ ورودی و خروجی. هر مسیر پل شامل 29 دهانه به طول 24.5 تا 85 بوده و بخش رمپ و لوپ دارای 28 دهانه با طول مشابه طراحی گردیده است. این اولین و یکی از بزرگترین سازه های پل در استان قم می باشد. سیستم سازه ای پل بصورت دال پیش تنیده – پس کشیده بوده که بالغ بر 32 کیلومتر کابل فولادی در عرشه پل بکار رفته و همچنین بیش از 6 کیلومتر شمع بتنی درجا اجرا شده است.

پل شهید همت - ستاری (تهران) پل شهید همت - ستاری (تهران)
پل شهید همت - ستاری (تهران)

طول کلی پل 3.6 کیلومتر با سه خط عبوری در هر مسیر بوده و شامل 6 رمپ و لوپ ورودی و خروجی می باشد. این پل شامل 4 دهانه به طول 25 متر بوده و سیستم سازه ای پل بصورت تیر پیش ساخته بتنی می باشد.

پل شهید حکیم - باکری (تهران) پل شهید حکیم - باکری (تهران)
پل شهید حکیم - باکری (تهران)

طول کلی پل شامل 3.4 کیلومتر با 3 خط عبوری و 7 رمپ و لوپ ورودی و خروجی می باشد. این پل شامل 3 دهانه با طول بین 12 تا 51 متر بوده و سیستم سازه ای پل بصورت تیر پیش ساخته بتنی می باشد.

پل شهید رجایی (قزوین) پل شهید رجایی (قزوین)
پل شهید رجایی (قزوین)

این پروژه بصورت EPC (از مهندسی تا ساخت )انجام شده است. طول کل پل 648 متر با دو خط عبوری در هر مسیر می باشد. پل شامل 16 دهانه به طول 20 می باشد.

پل سرداران (قزوین) پل سرداران (قزوین)
پل سرداران (قزوین)

این پروژه بصورت EPC (از مهندسی تا ساخت )انجام شده است. طول کل پل 385 متر با دو خط عبوری در هر مسیر می باشد. پل شامل 9 دهانه به طول 20 می باشد.

پل شهید مطهری (قزوین) پل شهید مطهری (قزوین)
پل شهید مطهری (قزوین)

این پروژه بصورت EPC (از مهندسی تا ساخت )انجام شده است. طول کل پل 380 متر با دو خط عبوری در هر مسیر می باشد. پل شامل 12 دهانه می باشد.

پل جمهوری اسلامی (کرج) پل جمهوری اسلامی (کرج)
پل جمهوری اسلامی (کرج)

این پروژه بصورت EPC (از مهندسی تا ساخت )انجام شده است. سیستم سازه ای پل بصورت تیر پیش تنیده و شاه تیرهای بتن مسلح می باشد. طول کل پل 690 متر با دو خط عبوری در هر مسیر می باشد. پل شامل 23 دهانه به طول 20.4 تا 40 متر می باشد.

تقاطع غیر همسطح دانش آموز (کرج) تقاطع غیر همسطح دانش آموز (کرج)
تقاطع غیر همسطح دانش آموز (کرج)

این پروژه بصورت EPC (از مهندسی تا ساخت )انجام شده است. سیستم سازه ای پل بصورت تیر پیش تنیده و شاه تیرهای بتن مسلح می باشد. طول کل پل 477 متر با دو خط عبوری در هر مسیر می باشد. پل شامل 21 دهانه به طول 22.5 تا 26 متر می باشد.

پل پردیسان (قم) پل پردیسان (قم)
پل پردیسان (قم)

طول کلی پل شامل 60 متر با 3 خط عبوری و 8 رمپ و لوپ ورودی و خروجی می باشد. این پل شامل 3 دهانه با طول بین 15 تا 30 متر بوده و سیستم سازه ای پل بصورت تیر پیش ساخته بتنی می باشد.

تقاطع غیر همسطح باقرشهر (تهران) تقاطع غیر همسطح باقرشهر (تهران)
تقاطع غیر همسطح باقرشهر (تهران)

طول کلی پل شامل 340 متر با 2 خط عبوری می باشد. این پل شامل 5 دهانه با طول بین 24 تا 40 متر بوده و سیستم سازه ای پل بصورت تیر فلزی و دال بتنی می باشد. علاوه بر پل اصلی، پروژه دارای 3 سازه روگذر، زیر گذر و پل دور برگردان به طول کلی 1120 متر است.

تقاطع غیر همسطح کهریزک ( تهران) تقاطع غیر همسطح کهریزک ( تهران)
تقاطع غیر همسطح کهریزک ( تهران)

افزودن ماژول جدید
0%