بزرگراه و آزادراه

بزرگراه و آزادراه

این پروژه اولین منطقه از آزاد راه تهران شمال بوده که در دو دهه گذشته به بهره برداری رسیده است. 

طول کلی مسیر معادل 7.20 کیلومتر با دوخط عبوری در هر مسیر می باشد. این پروژه شامل 2 دستگاه پل، 3 دستگاه تونل و 49 قطعه دیوار حائل به طول بالغ بر 7 کیلومتر است.

این قطعه یکی از مشکل ترین و دارای حجیم ترین سازه های فنی از منطقه یک آزاد راه تهران شمال می باشد. طول کلی مسیر 6.1 کیلومتر با دو خط عبوری در مسیر می باشد. این پروژه شامل 7 دستگاه تونل با طول 7.9 کیلومتر، 6 دیوار حائل و یک دیوار خاک مسلح با سطح مقطع 7200 متر مربع و 9 ساختمان مدیریت اداری به مساحت 4400 متر مربع است. 

افزودن ماژول جدید
0%