منو دسترسی
مناقصات و مزایده
1403/04/18 در ساعت 10:19:01

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

گودبرداری و پایدارسازی به روش Top & Down ، تهیه و حمل و ساخت و نصب اسکلت فلزی و اجرای کلیه عملیات تا پایان مرحله سفت کاری ساختمان اداری میدان آرژانتین از تراز همکف تا فونداسیون ( بخش تحتانی )

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده
1403/04/06 در ساعت 09:00:01

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)

واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان تهیه غذای کارکنان و پرسنل پروژه احداث پل شهدای اروند خرمشهر

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)
1403/04/06 در ساعت 09:00:01

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)

واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان عملیات خاکبرداری مصالح قرضه، بارگیری، حمل و خاکریزی پروژه تکمیل باقی مانده قطعه 4 ب و تقاطع های قطعات 4 و 5 راه اصلی مشهد سرخس

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)
1403/04/06 در ساعت 09:00:01

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان تهیه کلیه وسایل ، تجهیزات ، ماشین آلات و مصالح جهت انجام آرماتوربندی ، قالب بندب ، بتن ریزی ، کیورینگ بتن و کلیه کارهای لازم برای ساخت قطعات پیش ساخته بتنی پریدال و بارگیری قطعات حمل به محل دپو و باراندازی قطعات پریدال پروژه احداث پل شهدای اروند خرمشهر

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
1403/04/06 در ساعت 09:00:01

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)

واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان عملیات خاکبرداری شامل بارگیری و حمل مصالح از محدوده های پل 23 و 25 ، ادیت تونل 32 ، گالری 215 متری ، گالری 312متری و شمال تونل 31 و تخلیه در دپوی شهرستانک پروژه آزادراه تهران شمال قطعه AB2

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)
1403/04/06 در ساعت 09:00:01

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان عملیات خاکبرداری شامل بارگیری ، حمل و پخش مصالح پروژه تکمیل باقیمانده قطعه 4 ب و تقاطع های قطعات 4 و 5 راه اصلی مشهد - سرخس

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
1403/04/06 در ساعت 09:00:01

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)

واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان عملیات خاکبرداری شامل بارگیری و حمل مصالح از محدوده دره حسنکدر پل 24 و تخلیه در دپوی شهرستانک و حمل مصالح سنگی ( شن و ماسه ) از محل معدن سعیدیه شرکت دی واقع در جاده شهریار تا محل پروژه آزادراه تهران شمال قطعه AB2

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)
1403/04/06 در ساعت 09:00:01

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)

واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان عملیات احداث دیوار خاک مسلح ژئوگریدی 88 به صورت Back to Back پروژه آماده سازی و محوطه سازی فاز 11 پردیس

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)
1403/04/06 در ساعت 09:00:01

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)

واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان عملیات احداث دیوار خاک مسلح ژئوگریدی 210 به صورت Back to Back پروژه آماده سازی و محوطه سازی فاز 11 پردیس

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)
1403/03/23 در ساعت 09:00:01

مناقصه عمومی یک مرحله ای

واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان عملیات خاکبرداری مصالح قرضه، بارگیری، حمل و خاکریزی پروژه تکمیل باقی مانده قطعه 4 ب و تقاطع های قطعات 4 و 5 راه اصلی مشهد سرخس

ادامه مطلب
مناقصه عمومی یک مرحله ای
1403/03/23 در ساعت 09:00:01

مناقصه عمومی یک مرحله ای

واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان عملیات خاکبرداری شامل بارگیری و حمل مصالح از محدوده های پل 23 و 25 ، ادیت تونل 32 ، گالری 215 متری ، گالری 312متری و شمال تونل 31 و تخلیه در دپوی شهرستانک پروژه آزادراه تهران شمال قطعه AB2

ادامه مطلب
مناقصه عمومی یک مرحله ای
1403/03/23 در ساعت 09:00:01

مناقصه عمومی یک مرحله ای

واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان عملیات خاکبرداری شامل بارگیری و حمل مصالح از محدوده دره حسنکدر پل 24 و تخلیه در دپوی شهرستانک و حمل مصالح سنگی ( شن و ماسه ) از محل معدن سعیدیه شرکت دی واقع در جاده شهریار تا محل پروژه آزادراه تهران شمال قطعه AB2

ادامه مطلب
مناقصه عمومی یک مرحله ای
1403/03/23 در ساعت 09:00:01

مناقصه عمومی یک مرحله ای

واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان خرید رنگ مورد نیاز لوله های کیسینگ پروژه احداث پل شهدای اروند خرمشهر

ادامه مطلب
مناقصه عمومی یک مرحله ای
1403/03/23 در ساعت 09:00:01

مناقصه عمومی یک مرحله ای

واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان خرید نئوپرن پروژه احداث پل شهدای اروند خرمشهر

ادامه مطلب
مناقصه عمومی یک مرحله ای
1403/03/23 در ساعت 09:00:01

مناقصه عمومی یک مرحله ای

واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان تهیه غذای عوامل پروژه منطقه 2 قطعه AB2 آزاد راه تهران شمال

ادامه مطلب
مناقصه عمومی یک مرحله ای
1403/03/23 در ساعت 09:00:01

مناقصه عمومی یک مرحله ای

واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان تهیه غذای کارکنان و پرسنل پروژه احداث پل شهدای اروند خرمشهر

ادامه مطلب
مناقصه عمومی یک مرحله ای
1403/03/23 در ساعت 09:00:01

مناقصه عمومی یک مرحله ای

واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان تهیه کلیه وسایل ، تجهیزات ، ماشین آلات و مصالح جهت انجام آرماتوربندی ، قالب بندب ، بتن ریزی ، کیورینگ بتن و کلیه کارهای لازم برای ساخت قطعات پیش ساخته بتنی پریدال و بارگیری قطعات حمل به محل دپو و باراندازی قطعات پریدال پروژه احداث پل شهدای اروند خرمشهر

ادامه مطلب
مناقصه عمومی یک مرحله ای
1403/03/23 در ساعت 09:00:01

مناقصه عمومی یک مرحله ای

واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان تهیه غذای عوامل پروژه آماده سازی و محوطه سازی فاز 11 پردیس

ادامه مطلب
مناقصه عمومی یک مرحله ای
1403/03/23 در ساعت 09:00:01

مناقصه عمومی یک مرحله ای

واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان عملیات خاکبرداری شامل بارگیری ، حمل و پخش مصالح پروژه تکمیل باقیمانده قطعه 4 ب و تقاطع های قطعات 4 و 5 راه اصلی مشهد - سرخس

ادامه مطلب
مناقصه عمومی یک مرحله ای
1403/03/23 در ساعت 09:00:01

مناقصه عمومی

واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان عملیات احداث دیوار خاک مسلح ژئوگریدی 88 به صورت Back to Back پروژه

ادامه مطلب
مناقصه عمومی
1403/03/23 در ساعت 00:00:01

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان عملیات احداث دیوار خاک مسلح ژئوگریدی 210 به صورت Back to Back پروژه آماده سازی و محوطه سازی فاز 11 پردیس

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
1402/11/11 در ساعت 10:39:49

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

اجرای طرح¬های حفاظتی¬، مراقبتی، ساماندهی و کنترل نظم و مقررات و حفاظت از اموال، تجهیزات و ... در محوطه فیزیکی و پیرامونی کارگاه های شرکت دی

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
1402/11/11 در ساعت 10:38:20

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت سوم

اجرای گودبرداری و پایدارسازی به روش Top & Down ، تهیه و حمل و ساخت و نصب اسکلت فلزی و اجرای کلیه عملیات تا پایان مرحله سفت کاری ساختمان اداری میدان آرژانتین ( نوبت سوم )

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت سوم
1402/10/19 در ساعت 10:26:00

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( نوبت دوم )

احداث 20 بلوک مسکونی با زیربنای تقریبی000/48 مترمربع در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهر کرمانشاه ( تا پایان مرحله سفتکاری )

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( نوبت دوم )
1402/10/19 در ساعت 10:25:00

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)

عملیات خاکبرداری ، بارگیری ، حمل و پخش مصالح حاصله

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)
1402/10/19 در ساعت 10:24:00

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)

خرید مواد تصفیه کننده آب (فلوکولانت) جهت دستگاه تصفیه آب معدن (تیکنر)

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)
1402/10/19 در ساعت 10:23:00

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (نوبت دوم)

خرید ژئوگرید جهت احداث دیوارهای خاک مسلح مطابق با مشخصات فنی

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (نوبت دوم)
1402/10/19 در ساعت 10:21:00

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)

تهیه، حمل، ساخت و نصب قطعات پیش ساخته بتنی پریدال مطابق با مشخصات و ابعاد اسناد مناقصه

ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)
1402/10/05 در ساعت 14:47:50

مناقصه عمومی

احداث 20 بلوک مسکونی با زیربنای تقریبی000/48 مترمربع در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهر کرمانشاه ( تا پایان مرحله سفتکاری )

ادامه مطلب
مناقصه عمومی
1402/10/04 در ساعت 11:48:00

مناقصه عمومی

عملیات خاکبرداری ، بارگیری ، حمل و پخش مصالح حاصله

ادامه مطلب
مناقصه عمومی
افزودن ماژول جدید
0%