منو دسترسی

آگهی فروش املاک شرکت دی(نوبت اول)

1401/07/18 در ساعت 12:00:00

شرکت دی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 152374/1/94 مورخ 06/07/1401 کمیسیون فروش بنیاد و مجوز شماره 4466 مورخ 06/07/1401 هلدینگ پایاسامان پارس، املاک این شرکت به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند.

آگهی فروش املاک شرکت دی(نوبت اول)

ردیف

آدرس و موقعیت ملک

متراژ مفید مترمربع

قیمت پایه فروش

شرایط فروش

1

یک واحد مسکونی واقع در کیش نوار ساحلی جزیره خیابان جهان روبروی هتل سیمرغ قطعه NVC78 بلوک D طبقه 9 واحد شماره 61

97.02

85.377.600.000

60%نقدی

30%اقساط 12ماهه

5%هنگام تحویل

5% هنگام سند

2

یک واحد مسکونی واقع در کیش نوار ساحلی جزیره خیابان جهان روبروی هتل سیمرغ قطعه NVC78 بلوک D طبقه 17 واحد شماره 112

95.29

101.007.400.000

60%نقدی

30%اقساط 12ماهه

5%هنگام تحویل

5% هنگام سند

3

یک واحد مسکونی واقع در کیش نوار ساحلی جزیره خیابان جهان روبروی هتل سیمرغ قطعه NVC78 بلوک D طبقه 17 واحد شماره 113

104.15

112.482.000.000

60%نقدی

30%اقساط 12ماهه

5%هنگام تحویل

5% هنگام سند

1-متقاضیان می­توانند از تاریخ درج آگهی نسبت به دریافت شرایط شرکت درمزایده و فرم پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 23/07/1401 ازطریق مراجعه به دفتر مرکزی به آدرس: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخررازی، بعد از چهاراه روانمهر ، پلاک 18 اقدام نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 02166486231 داخلی 128 آقای قیس علیزاده تماس حاصل نمایید.

2-تاریخ بازدید و تحویل پاکات از املاک مزبور از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 23/07/1401 می باشد و بازدید با هماهنگی دفتر مرکزی (آقای قیس علی زاده) صورت می پذیرد.

3-سپرده شرکت در مزایده 5 % مبلغ قیمت پایه فروش به صورت چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت دی می باشد( شناسه ملی شرکت دی 10861092038 و شماره حساب بانکی 104030777 عهده بانک  تجارت می باشد) .

4-شرایط پرداخت نحوه ثمن معامله ردیف 1 تا 3 جدول فوق بصورت 60 درصد نقدی و 30 درصد اقساط 12 ماهه(ارائه چک) و طی 5 % یک فقره چک در هنگام تحویل و طی 5 % یک فقره چک در هنگام انتقال سند می باشد.

تبصره1:  صرفاً پیمانکاران شاغل در پروژه بلوک E رومای کیش می توانند ضمن شرکت در مزایده نسبت به تهاتر ثمن معامله با مطالبات تایید شده توسط امور مالی شرکت دی اقدام نمایند.

5-زمان برگزاری مزایده، محل بازگشایی پاکتها و قرائت پیشنهادها روز یکشنبه ساعت 08:30 مورخ 24/07/1401 در محل دفتر مرکزی شرکت دی می باشد.

6-مهلت زمان تنظیم مبایعه نامه تا 15 روز پس از اعلام برندگان می باشد و برنده مزایده موظف است ظرف این مدت نسبت به پرداخت ثمن معامله ردیف 1 تا 3 جدول فوق بصورت 60 درصد نقدی و 30 درصد اقساط 12 ماهه (ارائه چک)  و طی 5 % یک فقره چک در هنگام تحویل و طی 5 % یک فقره چک در هنگام انتقال سند برای املاک فوق  اقدام نماید در غیر این صورت سپرده وی به نفع شرکت ضبط و از تنظیم مبایعه نامه خودداری می گردد و با برنده نفر دوم،  قرارداد منعقد می گردد و در صورت امتناع نفر دوم (حداکثر ظرف 10 روز) سپرده وی نیز ضبط و مزایده تجدید می گردد. . از برنده مزایده نیم درصد از کل مبلغ مبایعه نامه تنظیمی بابت هر واحدی که برنده شده است بابت هزینه های شرکت در مزایده اخذ می گردد.

7- کلیه هزینه های احتمالی درخصوص املاک مشروح فوق از جمله مالیات نقل و انتقال، مالیات سرقفلی، عوارض شهرداری شامل عوارض مشاغل و عوارض نوسازی، حق الثبت و حق التحریر دفترخانه و همچنین پرداخت کل مبلغ کارمزد نقل و انتقال از نوع انتقال سند قطعی، و همچنین کارمزد نقل و انتقال از طریق الحاقیه، به هر میزان که باشد و سایر مواردی که در شرایط شرکت در مزایده دیده نشده، همگی به عهده خریدار می باشد..

8-شرایط انتقال الحاقیه پس از دریافت 90 % ثمن مورد معامله بابت هر ملک توسط شرکت خانه می باشد و معرفی شخص ثالث از طرف برنده مزایده درخصوص ملکی که برنده شده است به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد. شرکت دی پس از دریافت 90 % مبلغ مورد معامله هر واحد، نسبت به  تنظیم نامه الحاقیه به شرکت خانه اقدام می نماید  و  پس از ارائه یک فقره چک 5 % تحویل و یک فقره چک 5 % انتقال سند به شرکت خانه و ارائه رسید به شرکت دی ، چک دریافتی از خریدار عودت می گردد.

9-شرکت دی در رد یا قبول پیشنهادات، تمدید و یا تجدید مزایده مختار است.


نظر جدید
0%