منو دسترسی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

1402/01/06 در ساعت 12:00:00

پیرو اگهی مناقصه مورخ 11/12/1401 روزنامه همشهری و اطلاعات شرکت دی (سهامی خاص) در نظر دارد اجرای طرح های حفاظتی ، مراقبتی، ساماندهی و کنترل نظم و مقررات و حفاظت از اموال، تجهیزات و ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

پیرو اگهی مناقصه مورخ 11/12/1401 روزنامه همشهری و اطلاعات شرکت دی (سهامی خاص) در نظر دارد اجرای طرح های حفاظتی ، مراقبتی، ساماندهی و کنترل نظم و مقررات و حفاظت از اموال، تجهیزات و ... در محوطه فیزیکی و پیرامونی کارگاه های شرکت و هر آنچه به عنوان محدوده پروژه تعریف و تبیین شده است به همراه ماشین آلات، تجهیزات، تأسیسات، ساختمانها و مستحدثات، انبارهای روباز و مسقف، فضای سبز و ...  و انجام امور انتظامي و يا هر نوع كار ديگري كه مشمول اطلاق امر حفاظتي برابر مقررات حفاظت باشد را طی مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط مناقصه با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به دبیرخانه شرکت دی مراجعه فرمائید.

محل دریافت اسناد: به نشانی تهران خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران خیابان فخر رازی پلاک  18شماره تماس 66486231-021 

مهلت توزیع و دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از روز یکشنبه مورخ 06/01/1402 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1402/01/20 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی نسبت به دریافت اسناد از دبیرخانه شرکت دی اقدام نمایند. ضمناً متن این آگهی در سایت شرکت به نشانی www.day-cc.ir قابل مشاهده خواهد بود.

مهلت دریافت پیشنهادات: متقاضیان می بایست پاکت لاک و مهر شده را که حاوی پاکات مهر و موم شده الف، ب و ج باشد، تا پایان وقت اداری 1402/01/26 به دبیرخانه شرکت دی در قبال اخذ رسید تحویل نمایند. زمان بازگشایی پاکات ساعت 9 صبح روز یکشنبه 1402/01/27 می باشد. حضور تنها یک نماینده از مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشایی مجاز می باشد.

*شرکت دی در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات بدون اعلام هرگونه دلیلی مجاز است.

*هزینه این آگهی از برنده مناقصه دریافت خواهد شد.

*به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و مبهم و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*سایر شرایط مناقصه در اسناد و شرایط مناقصه ذکر و قید گردیده است.

*کلیه پرداخت ها بصورت نقدی صورت خواهد گرفت. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ( مناقصه ) 3،000،000،000 ریال و مطابق با شرایط مناقصه       می باشد.

نظر جدید
0%