منو دسترسی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

1402/04/10 در ساعت 12:44:00

شرکت دی (سهامی خاص) در نظر دارد برای اجرای بخشی از پروژه احداث پل شهدای اروند بر روی رودخانه کارون مناقصه عمومی دو مرحله ای را جهت واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط ...

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

بدینوسیله شرکت دی (سهامی خاص) در نظر دارد برای اجرای بخشی از پروژه احداث پل شهدای اروند بر روی رودخانه کارون مناقصه عمومی دو مرحله ای را جهت واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان اجرای عملیات شمع کوبی، حفاری شمع، اجرای کیسینگ، کیج گذاری و بتن ریزی  شمع ها درون خشکی و رودخانه کارون  برگزار نماید. لذا واجدین شرایط جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط فراخوان با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به دبیرخانه شرکت دی در تاریخ مقرر مراجعه فرمائید.

محل دریافت و ارائه اسناد: به نشانی تهران شهرک ( قدس )غرب – بلوار خوردین – بالاتر از چهارراه هرمزان ( بین هرمزان و دادمان ) – مجتمع آتی سنتر

مهلت توزیع و دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ 05/04/1402 تا پایان وقت اداری مورخ 12/04/1402 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی نسبت به دریافت اسناد از دبیرخانه شرکت دی اقدام نمایند.

مهلت دریافت پاکت های ارزیابی و پیشنهاد قیمت: متقاضیان می بایست اسناد خود را بصورت مرتب و لاک و مهر شده و در یک زونکن دربسته و لاک و مهر شده شامل پاکت های ارزیابی کیفی، الف، ب و ج تا ساعت 8:00 صبح مورخ 17/04/ 1402 به دبیرخانه شرکت دی در قبال اخذ رسید تحویل نمایند. زمان بازگشایی پاکات ساعت 9:00 صبح 17/04/1402 می باشد. زمان بررسی ارزیابی کیفی توسط کمیته فنی و بازرگانی حداقل 3 روز بوده و حداکثر 7 روز بعد از بازگشایی پاکت الف پاکت پیشنهاد قیمت گشوده خواهد شد.

*شرکت دی در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات بدون اعلام هرگونه دلیلی مجاز است.

*هزینه این آگهی، نهایتاً از برنده مناقصه دریافت خواهد شد.

*به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و مبهم و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*سایر شرایط مناقصه در اسناد و شرایط مناقصه ذکر و قید گردیده است.

*کلیه پرداخت ها بصورت نقدی و یا غیر نقد و متناسب با کار انجام شده درچارچوب قرارداد منعقده و همچنین مبتنی پرداخت های کارفرما صورت می پذیرد.

*مبلغ تضمین انجام تعهدات معادل 5درصد و با ارائه ضمانتنامه بانکی و یا 50 % بعنوان سفته و با ارزش 80درصد و 50 % دیگر بعنوان ضمانتنامه بانکی و یا هرگونه تضمین مورد تایید کارفرما            می باشد.

*مدت زمان اجرای پروژه 9 ماه شمسی می باشد.

مدت اعتبار پیشنهادات مناقصه گران 90 روز تقویمی بوده که برای 30 روز دیگر قابل تمدید    می باشد.

*مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( فرآیند ارجاع کار معاملات غیر دولتی ) معادل 33،500،000،000 ریال و  مطابق با شرایط قید شده در اسناد مناقصه می باشد.

*شرکت دی مجاز خواهد بود که مبلغ و زمان قرارداد را به هر میزان کاهش یا افزایش دهد.

نظر جدید
0%