منو دسترسی

مناقصه عمومی

1402/04/31 در ساعت 12:00:00

اجرای عملیات شمع کوبی، حفاری شمع، اجرای کیسینگ، کیج گذاری و بتن ریزی شمع ها درون خشکی و رودخانه کارون. (نوبت اول)

مناقصه عمومی

نظر جدید
0%