منو دسترسی

مناقصه عمومی

1402/08/14 در ساعت 12:00:00

اجرای گودبرداری و پایدارسازی به روش Top & Down ، تهیه و حمل و ساخت و نصب اسکلت فلزی و اجرای کلیه عملیات تا پایان مرحله سفت کاری ساختمان اداری میدان آرژانتین (نوبت دوم)

مناقصه عمومی

نظر جدید
0%