منو دسترسی

مزایده عمومی

1402/06/08 در ساعت 12:00:00

شرکت دی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5784 مورخ 05/09/1401 هلدینگ پایاسامان پارس آیتم های به شرح ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند

مزایده عمومی

 آگهی فروش از طریق مزایده( نوبت سوم)

شرکت دی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5784 مورخ 05/09/1401 هلدینگ پایاسامان پارس آیتم های به شرح ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند .

*-  انواع آهن آلات ضایعاتی ، انواع قالب های فلزی ، داغی قطعات ماشین آلات سنگین ، کابل روکش دار ، لوله و تانکر پلی اتیلن و انواع بشکه های خالی .

*-اثاثه و منصوبات اداری و تاسیسات

*-ابزار و تجهیزات کارگاهی

1- متقاضیان می­توانند از تاریخ درج آگهی نسبت به دریافت شرایط شرکت درمزایده ، فرم پیشنهاد قیمت ، لیست اقلام مزایده و شرایط بازدید تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 24/05/1402 از طریق مراجعه به دفتر مرکزی به آدرس: تهران ، میدان صنعت ، بلوار خوردین بعد از تقاطع هرمزان مجتمع آتی سنتر دفتر مرکزی شرکت دی  اقدام نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 02152156000 با داخلی 123 خانم فتح پور تماس حاصل نمایید .

2- تاریخ بازدید از اقلام مزبور و ارائه پاکات پیشنهاد قیمت  از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 23/05/1402 می باشد و بازدید با هماهنگی مسئول انبار دفتر مرکزی آقای پرمون با شماره تماس 09353090668 امکان پذیر است. .

3- سپرده شرکت در مزایده مبلغ دو  میلیاردو پانصد میلیون ریال ( 2.500.000.000ریال ) به صورت چک بانکی رمزدار و یا ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت دی می باشد . ( شناسه ملی شرکت دی 10861092038 می باشد) .

4- کلیه اقلام مزایده می بایست در سبد انتخابی متقاضی شـرکت در مزایده  آهن آلات ضایعاتی قرارگیرد، و در صورت عدم انتخاب و قیمت گذاری سایر اقلام به همراه ضایعات فلزی شرکت کننده از دور مزایده خارج گردیده و حق هیچگونه اعتراضی پذیرفته نیست .

5- زمان برگزاری مزایده، محل بازگشایی پاکتها و قرائت پیشنهادها روز چهارشنبه  مورخ 25/05/1402 ساعت 9 صبح در محل دفتر مرکزی شرکت دی می باشد .

6- از برنده مزایده 9 % از کل مبلغ مبایعه نامه به عنوان مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین 2 % از کل مبلغ مبایعه نامه به عنوان هزینه های مزایده دریافت می گردد .

7- نحوه پرداخت ثمن معامله به صورت 100 % نقدی می باشد .

8- شرکت دی در رد یا قبول پیشنهادات، تمدید و یا تجدید مزایده مختار است.

نظر جدید
0%