منو دسترسی

مناقصه عمومی

1402/10/04 در ساعت 11:48:00

عملیات خاکبرداری ، بارگیری ، حمل و پخش مصالح حاصله

مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

بدینوسیله شرکت دی (سهامی خاص) در نظر دارد برای اجرای بخشی از پروژه قطعه 4/ب راه اصلی مشهد - سرخس مناقصه عمومی یک مرحله ای را جهت واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان عملیات خاکبرداری ، بارگیری ، حمل و پخش مصالح حاصله برگزار نماید. لذا واجدین شرایط جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط فراخوان با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به دبیرخانه شرکت دی در تاریخ مقرر مراجعه فرمائید.

محل دریافت و ارائه اسناد: به نشانی تهران شهرک (قدس) غرب– بلوار خوردین– بالاتر از چهارراه هرمزان (بین هرمزان و دادمان) – مجتمع آتی سنتر

مهلت توزیع و دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ 27/09/1402 تا پایان وقت اداری مورخ 06/10/1402 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی نسبت به دریافت اسناد از دبیرخانه شرکت دی اقدام نمایند. ضمناً متن این آگهی در سایت شرکت به نشانی  www.day-cc.ir قابل مشاهده خواهد بود.

مهلت دریافت پاکت های ارزیابی و پیشنهاد قیمت: متقاضیان می بایست اسناد خود را بصورت مرتب و لاک و مهر شده و در یک زونکن دربسته و لاک و مهر شده شامل پاکت های الف، ب و ج تا ساعت 16:00 مورخ 09/10/ 1402 به دبیرخانه شرکت دی در قبال اخذ رسید تحویل نمایند. زمان بازگشایی اولیه پاکات ساعت 09:00 مورخ 10/10/1402 می باشد.

*شرکت دی در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات بدون اعلام هرگونه دلیلی مجاز است.

*هزینه این آگهی، نهایتاً از برنده مناقصه دریافت خواهد شد. متقاضیان می توانند در قبال ارائه رسید پرداخت وجه به مبلغ 20،000،000 ریال به شماره حساب 104030777 بانک تجارت و بنام شرکت دی اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

*به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و مبهم و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*پرداخت ها می تواند از نوع نقد و غیرنقد و یا اوراق مطابق با آیین نامه معاملات شرکت دی        می باشد.

*مبلغ تضمین انجام تعهدات معادل 5 درصد و با ارائه ضمانتنامه بانکی و یا 50 % بعنوان سفته و با ارزش 80درصد و 50 % دیگر بعنوان ضمانتنامه بانکی و یا هرگونه تضمین مورد تایید کارفرما            می باشد.

*مدت زمان اجرای پروژه 4 ماه شمسی می باشد.مدت اعتبار پیشنهادات مناقصه گران 90 روز تقویمی بوده که برای 30 روز دیگر قابل تمدید    می باشد.

* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( فرآیند ارجاع کار معاملات غیر دولتی ) معادل 1.000.000.000 ریال و صرفاً بصورت واریز وجه نقد به شماره حساب 104030777 بنام شرکت دی صورت خواهد گرفت.

*در صورت دریافت حداقل 3 پاکت اسناد مناقصه بازگشایی خواهد شد.

*بدلیل محدودیت، سایر شرایط مناقصه در اسناد و شرایط مناقصه ذکر و قید گردیده است.

نظر جدید
0%