منو دسترسی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)

1402/10/19 در ساعت 10:25:00

عملیات خاکبرداری ، بارگیری ، حمل و پخش مصالح حاصله

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)

بدینوسیله شرکت دی (سهامی خاص) در نظر دارد برای اجرای بخشی از پروژه قطعه 4/ب راه اصلی مشهد - سرخس مناقصه عمومی یک مرحله ای را جهت واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان عملیات خاکبرداری ، بارگیری ، حمل و پخش مصالح حاصله برگزار نماید. لذا واجدین شرایط جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط فراخوان با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به دبیرخانه شرکت دی در تاریخ مقرر مراجعه فرمائید.

محل دریافت و ارائه اسناد: به نشانی تهران شهرک (قدس) غرب– بلوار خوردین– بالاتر از چهارراه هرمزان (بین هرمزان و دادمان) – مجتمع آتی سنتر

مهلت توزیع و دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 20/10/1402 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی نسبت به دریافت اسناد از دبیرخانه شرکت دی اقدام نمایند. ضمناً متن این آگهی در سایت شرکت به نشانی  www.day-cc.ir قابل مشاهده خواهد بود.

مهلت دریافت پاکت های ارزیابی و پیشنهاد قیمت: متقاضیان می بایست اسناد خود را بصورت مرتب و لاک و مهر شده و در یک زونکن دربسته و لاک و مهر شده شامل پاکت های الف، ب و ج تا ساعت 16:00 مورخ 25/10/ 1402 به دبیرخانه شرکت دی در قبال اخذ رسید تحویل نمایند. زمان بازگشایی اولیه پاکات ساعت 11:00 مورخ 26/10/1402 می باشد.

*شرکت دی در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات بدون اعلام هرگونه دلیلی مجاز است.

*هزینه این آگهی، نهایتاً از برنده مناقصه دریافت خواهد شد. متقاضیان می توانند در قبال ارائه رسید پرداخت وجه به مبلغ 10،000،000 ریال به شماره حساب 104030777 بانک تجارت و  بنام شرکت دی اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

*به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و مبهم و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*پرداخت ها می تواند از نوع نقد و غیرنقد و یا اوراق مطابق با آیین نامه معاملات شرکت دی        می باشد.

*مبلغ تضمین انجام تعهدات معادل 5 درصد و با ارائه ضمانتنامه بانکی و یا 50 % بعنوان سفته و با ارزش 80درصد و 50 % دیگر بعنوان ضمانتنامه بانکی و یا هرگونه تضمین مورد تایید کارفرما            می باشد.

*مدت زمان اجرای پروژه 4 ماه شمسی می باشد.مدت اعتبار پیشنهادات مناقصه گران 90 روز تقویمی بوده که برای 30 روز دیگر قابل تمدید    می باشد.

* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( فرآیند ارجاع کار معاملات غیر دولتی ) معادل 500.000.000 ریال و صرفاً بصورت واریز وجه نقد به شماره حساب 104030777 بنام شرکت دی صورت خواهد گرفت.

*در صورت دریافت حداقل 3 پاکت اسناد مناقصه بازگشایی خواهد شد.

*بدلیل محدودیت، سایر شرایط مناقصه در اسناد و شرایط مناقصه ذکر و قید گردیده است.

نظر جدید
0%