منو دسترسی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( نوبت دوم )

1402/10/19 در ساعت 10:26:00

احداث 20 بلوک مسکونی با زیربنای تقریبی000/48 مترمربع در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهر کرمانشاه ( تا پایان مرحله سفتکاری )

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( نوبت دوم )

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( نوبت دوم )

بدینوسیله شرکت دی (سهامی خاص) در نظر دارد برای اجرای بخشی از پروژه احداث 1640 واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهر کرمانشاه          نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای جهت واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان احداث 20 بلوک مسکونی با زیربنای تقریبی000/48 مترمربع در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهر کرمانشاه ( تا پایان مرحله سفتکاری )  اقدام نماید. لذا واجدین شرایط جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط مناقصه با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به دبیرخانه شرکت دی در تاریخ مقرر مراجعه فرمائید.

محل دریافت و ارائه اسناد: به نشانی تهران شهرک ( قدس ) غرب– بلوار خوردین– بالاتر از چهارراه هرمزان (بین هرمزان و دادمان) – مجتمع آتی سنتر

مهلت توزیع و دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 25/10/1402 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی نسبت به دریافت اسناد از دبیرخانه شرکت دی اقدام نمایند. ضمناً متن این آگهی در سایت شرکت به نشانی  www.day-cc.ir قابل مشاهده خواهد بود.

مهلت دریافت پاکت های ارزیابی و پیشنهاد قیمت: متقاضیان می بایست اسناد خود را بصورت مرتب و لاک و مهر شده و در یک زونکن دربسته و لاک و مهر شده شامل پاکت های ارزیابی کیفی، پاکت الف، پاکت ب و پاکت ج تا ساعت 16:00 مورخ 30/10/ 1402 به دبیرخانه شرکت دی در قبال اخذ رسید تحویل نمایند. زمان بازگشایی اولیه پاکات ساعت 09:00 مورخ 02/11/1402 می باشد.

*زمان اعلام نظر و امتیاز دهی کمیسیون معاملات و کمیته فنی و بازرگانی حداقل 3 روز کاری پس از اتمام مهلت پیشنهادات می باشد. زمان بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت پس از ارسال نظر کمیته فنی و بازرگانی در خصوص ارزیابی کیفی مناقصه گران حداکثر 7 روز پس از اعلام نظر کمیته می باشد.

*شرکت دی در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات بدون اعلام هرگونه دلیلی مجاز است.

*هزینه این آگهی، نهایتاً از برنده مناقصه دریافت خواهد شد.

*به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و مبهم و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*مبلغ تضمین انجام تعهدات معادل 5 درصد و با ارائه ضمانتنامه بانکی و یا 50 % بعنوان سفته و با ارزش 80درصد و 50 % دیگر بعنوان ضمانتنامه بانکی و یا هرگونه تضمین مورد تایید کارفرما            می باشد.

*مدت زمان اجرای پروژه 21 ماه شمسی می باشد.

مدت اعتبار پیشنهادات مناقصه گران 90 روز تقویمی بوده که برای 30 روز دیگر قابل تمدید    می باشد.

* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( فرآیند ارجاع کار معاملات غیر دولتی ) معادل 200.000.000 ریال و صرفاً بصورت واریز وجه نقد به شماره حساب 104030777 بانک تجارت و بنام شرکت دی صورت خواهد گرفت.

*در صورت دریافت حداقل 2 پاکت اسناد مناقصه بازگشایی خواهد شد.

*شرکت دی مجاز خواهد بود که مبلغ قرارداد را به میزان 25 درصد کاهش یا افزایش دهد.

*بدلیل محدودیت، سایر شرایط مناقصه در اسناد و شرایط مناقصه ذکر و قید گردیده است.

نظر جدید
0%