منو دسترسی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت سوم

1402/11/11 در ساعت 10:38:20

اجرای گودبرداری و پایدارسازی به روش Top & Down ، تهیه و حمل و ساخت و نصب اسکلت فلزی و اجرای کلیه عملیات تا پایان مرحله سفت کاری ساختمان اداری میدان آرژانتین ( نوبت سوم )

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت سوم

بدینوسیله شرکت دی (سهامی خاص) در نظر دارد برای اجرای بخشی از پروژه احداث ساختمان اداری میدان آرژانتین مناقصه عمومی دو مرحله ای را جهت واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان اجرای گودبرداری و پایدارسازی به روش  Top & Down ، تهیه و حمل و ساخت و نصب اسکلت فلزی و اجرای کلیه عملیات تا پایان مرحله سفت کاری ساختمان اداری میدان آرژانتین ( نوبت سوم ) برگزار نماید. لذا واجدین شرایط جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط مناقصه با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به دبیرخانه شرکت دی در تاریخ مقرر مراجعه فرمائید.

محل دریافت و ارائه اسناد: به نشانی تهران شهرک ( قدس )غرب – بلوار خوردین – بالاتر از چهارراه هرمزان ( بین هرمزان و دادمان ) – مجتمع آتی سنتر

مهلت توزیع و دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ 25/10/1402 تا پایان وقت اداری مورخ 03/11/1402 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی نسبت به دریافت اسناد از دبیرخانه شرکت دی اقدام نمایند. ضمناً متن این آگهی در سایت شرکت به نشانی  www.day-cc.ir قابل مشاهده خواهد بود.

مهلت دریافت پاکت های ارزیابی و پیشنهاد قیمت: متقاضیان می بایست اسناد خود را بصورت مرتب و لاک و مهر شده و در یک زونکن دربسته و لاک و مهر شده شامل پاکت های ارزیابی کیفی، الف، ب و ج تا ساعت 16:00 مورخ 09/11/ 1402 به دبیرخانه شرکت دی در قبال اخذ رسید تحویل نمایند. زمان بازگشایی اولیه پاکات ساعت 09:00 صبح مورخ 10/11/1402  می باشد. زمان بررسی ارزیابی کیفی توسط کمیته فنی و بازرگانی حداقل 2 روز بوده و حداکثر 7 روز بعد از بازگشایی پاکت الف پاکت پیشنهاد قیمت گشوده خواهد شد.

*شرکت دی در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات بدون اعلام هرگونه دلیلی مجاز است.

*هزینه این آگهی، نهایتاً از برنده مناقصه دریافت خواهد شد. متقاضیان می توانند در قبال ارائه رسید پرداخت وجه به مبلغ 20،000،000 ریال به شماره حساب 104030777 بانک تجارت و بنام شرکت دی اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

*به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و مبهم و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*پرداخت ها شامل 50% نقد و 50% تهاتر ملک و مطابق با آیین نامه معاملات شرکت دی        می باشد.*مبلغ تضمین انجام تعهدات معادل 5درصد و با ارائه ضمانتنامه بانکی و یا 50 % بعنوان سفته و با ارزش 80درصد و 50 % دیگر بعنوان ضمانتنامه بانکی و یا هرگونه تضمین مورد تایید کارفرما            می باشد.

*مدت زمان اجرای پروژه 16 ماه شمسی می باشد.

مدت اعتبار پیشنهادات مناقصه گران 90 روز تقویمی بوده که برای 30 روز دیگر قابل تمدید    می باشد.

*مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( فرآیند ارجاع کار معاملات غیر دولتی ) معادل 500،000،000 ریال و بصورت واریز وجه نقد به شماره حساب 104030777 بانک تجارت و بنام شرکت دی، یا ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا چک تضمین شده بانکی صورت خواهد گرفت.

*در صورت دریافت حداقل 2 پاکت اسناد مناقصه بازگشایی خواهد شد.

*بدلیل محدودیت، سایر شرایط مناقصه در اسناد و شرایط مناقصه ذکر و قید گردیده است.

نظر جدید
0%