منو دسترسی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

1402/11/11 در ساعت 10:39:49

اجرای طرح¬های حفاظتی¬، مراقبتی، ساماندهی و کنترل نظم و مقررات و حفاظت از اموال، تجهیزات و ... در محوطه فیزیکی و پیرامونی کارگاه های شرکت دی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

بدینوسیله شرکت دی (سهامی خاص) در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای را جهت واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان اجرای طرح­های حفاظتی­، مراقبتی، ساماندهی و کنترل نظم و مقررات و حفاظت از اموال، تجهیزات و ... در محوطه فیزیکی و پیرامونی کارگاه های شرکت دی برگزار نماید. لذا واجدین شرایط جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط فراخوان با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به دبیرخانه شرکت دی در تاریخ مقرر مراجعه فرمائید.

محل دریافت و ارائه اسناد: به نشانی تهران شهرک (قدس) غرب– بلوار خوردین– بالاتر از چهارراه هرمزان (بین هرمزان و دادمان) – مجتمع آتی سنتر

مهلت توزیع و دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 18/11/1402 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی نسبت به دریافت اسناد از دبیرخانه شرکت دی اقدام نمایند. ضمناً متن این آگهی در سایت شرکت به نشانی  www.day-cc.ir قابل مشاهده خواهد بود.

مهلت دریافت پاکت های ارزیابی و پیشنهاد قیمت: متقاضیان می بایست اسناد خود را بصورت مرتب و لاک و مهر شده و در یک زونکن دربسته و لاک و مهر شده شامل پاکت های ارزیابی کیفی، الف، ب و ج تا ساعت 16:00 مورخ 23/11/ 1402 به دبیرخانه شرکت دی در قبال اخذ رسید تحویل نمایند. زمان بازگشایی اولیه پاکات ساعت 09:00 مورخ 24/11/1402 می باشد. زمان بررسی ارزیابی کیفی توسط کمیته فنی و بازرگانی حداقل 2 روز بوده و حداکثر 7 روز بعد از بازگشایی پاکت الف پاکت پیشنهاد قیمت گشوده خواهد شد.

*شرکت دی در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات بدون اعلام هرگونه دلیلی مجاز است.

*هزینه این آگهی، نهایتاً از برنده مناقصه دریافت خواهد شد. متقاضیان می توانند در قبال ارائه رسید پرداخت وجه به مبلغ 20،000،000 ریال به شماره حساب 104030777 بانک تجارت و بنام شرکت دی اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

*به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و مبهم و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*پرداخت ها به صورت نقدی می باشد.

*مبلغ تضمین مبلغ تضمین انجام تعهدات به میزان 200% مبلغ قرارداد با ارائه چک معتبر بانکی صیادی مورد پذیرش کارفرما اخذ گردد.

*مدت زمان اجرای پروژه 12 ماه شمسی می باشد.مدت اعتبار پیشنهادات مناقصه گران 90 روز تقویمی بوده که برای 30 روز دیگر قابل تمدید    می باشد.

* مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار ( شرکت در مناقصه ) برابر 3،000،000،000 ریال و به صورت ضمانتنامه های بانکی مطابق با فرم ها اسناد مناقصه و یا واریز به حساب شرکت دی یا ارائه چک تضمین شده بانکی قابل انجام می باشد.

*در صورت دریافت حداقل 3 پاکت اسناد مناقصه بازگشایی خواهد شد.

*بدلیل محدودیت، سایر شرایط مناقصه در اسناد و شرایط مناقصه ذکر و قید گردیده است.

نظر جدید
0%