بازدید مدیرعامل محترم شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور جناب آقای دکتر خیراله خادمی از پروژه آزاد ر

1396/06/22 در ساعت 08:43:00

در  روز چهارشنبه مورخ 1395/10/29مدیرعامل محترم شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  جناب آقای دکتر خیراله خادمی  از پروژه آزاد راه تهران شمال بازدید کردند. هدف از بازدید ایشان بررسی وضعیت پروژه و ارائه گزارشی به وزیر محترم راه و شهر سازی جناب آقای دکتر آخوندی در مورد زمان اتمام پروژه منطقه  ی

بازدید مدیرعامل محترم شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  جناب آقای دکتر خیراله خادمی  از پروژه آزاد ر

در  روز چهارشنبه مورخ 1395/10/29مدیرعامل محترم شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  جناب آقای دکتر خیراله خادمی  از پروژه آزاد راه تهران شمال بازدید کردند. هدف از بازدید ایشان بررسی وضعیت پروژه و ارائه گزارشی به وزیر محترم راه و شهر سازی جناب آقای دکتر آخوندی در مورد زمان اتمام پروژه منطقه  یک  آزاد راه تهران شمال بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی  از رکوردهای ثبت شده در این پروژه  تقدیر کرد  و از اعلام موارد و توانمندی های فنی و اجرایی در این پروژه  بعنوان دستاوردهای مهندسی کشور یاد کرد و اعلام نمودند که اجرای پروژه مطروحه منبت کاری مهندسان کشور می باشد.

ایشان همچنین  خاطرنشان کردند که زمانبندی جدید اتمام عملیات اجرایی   منطقه یک  آزاد راه تهران شمال بعد از بررسی گزارش ها از طرف وزیر محترم راه و شهر سازی اعلام خواهد گردید.

پیشرفت فیزیکی منطقه یک آزاد  راه تهران شمال بالغ بر 77 درصد رسیده  است. قطعه c منطقه یک آزاد راه تهران شمال با انجام  فعالیت های مربوطه در بیش از 10 جبهه کاری شامل عملیات خاک مسلح  کیلومتراژ 700+14، اجرای شمع  پل های 12 و 13، اجرای  شمع و ستون دیوارهای حائل در کل پروژه، خاکبرداری و ترانشه برداری ، اجرای کف بند تونل ها، اجرای لاینینگ و  پرتال تونل ها و اجرای کالورت ها   به  پیشرفت بالغ بر 73 درصد رسیده است  .

نظر جدید
0%