منو دسترسی

خانه های ویلایی در شهرک خانه پرندک

مشخصات کلی

کارفرما
108,826,075,500 ریال
مبلغ اولیه پیمان
شرکت مهستان
مدت زمان اولیه پیمان
شرکت مهستان
سال شروع - خاتمه
1400/09/07 - 1401/01/24
نظر جدید
0%