منو دسترسی

راه لنده به پاتاوه - دهدشت احداث راه لنده به پاتاوه - دهدشت

توضیحات:

طول مسیر: طول کلی اتصال 12 کیلومتر است که 5 کیلومتر از آن موضوع این قرارداد است .
دارای یک خط رفت و یک خط برگشت هر کدام به عرض 3.5 متر
حداکثر شیب طولی مسیر: حدود 7 درصد .
عملیات خاکی: حدود 350.000 متر مکعب خاکبرداری و 130.000 مترمکعب خاکریزی.
تعداد ابنیه بتنی (کالورت): 12 دستگاه (به طول های 2 تا 10 متر)
با احداث مسیر فوق مسیر ساکنین پاتاوه حدود 40 کیلومتر کاهش می یابد.

مشخصات کلی

کارفرما
شرکت اسکان ایران
مبلغ اولیه پیمان
207,604,831,190 ریال
دستگاه نظارت
مهندسین مشاور برازمان اشل
سال شروع - خاتمه
1401-1399
نظر جدید
0%