منو دسترسی

راه اصلی مشهد-سرخس

توضیحات:

عنوان پروژه: عملیات تکمیلی قطعه 4/ب و تقاطع های قطعات 4 و 5 راه اصلی مشهد-سرخس

سال شروع پروژه: 1401

مدت زمان پروژه: 42 ماه

کارفرما: شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

محل اجرا پروژه: محدوده شهر سرخس و 130 کیلومتری شهر مشهد

 

مختصری از پروژه: عملیات احداث 27 کیلومتر مسیر و جاده اصلی شامل خاکبرداری، زیرسازی و روسازی و آسفالت که برخی از احجام  شامل 400،000 متر مکعب عملیات خاکی و انفجاری، اجرای حدود 4 میلیون مترمربع­سانتیمتر آسفالت بیندر و توپکا، احداث دو دستگاه پل به دهانه 12 و 10 متر، احداث 18 دستگاه کالورت و آبرو، احداث تقاطع غیر همسطح مزداوند، احداث تقاطع های غیر همسطح و دوربرگدان های گنبدلی و چکودر و قوش علیجان، عملیات خط کشی و نصب گاردریل و نیوجرسی

نظر جدید
0%